Otelimize personel alımı yapılacaktır. (8 usta öğretici)

Otelimize personel alımı yapılacaktır. (8 usta öğretici)

24 Eylül 2022, 18:43

Karar

Karara Esas Olan Evrakın

 

Konunun Özeti

Sıra No

Tarihi

No.

Nereden Gönderildiği

 

          Komisyonumuz 01.09.2022 tarihinde saat 10.00 da usta öğretici alımı için genel şartları görüşmek ve karara bağlamak için komisyon başkanı Kamuran DENİZ başkanlığından toplanmıştır. Komisyonumuz sınavın nasıl ve ne zaman yapılacağı, kaç kişi ve hangi departmanlardan alınacağını, sınav şartlarını görüşmüştür. Oy birliği ile alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

1

01.09.2022

10

Evliya Çelebi MTAL Uygulama Oteli İşletmeciliği

 

Toplantı Tarihi: 01.09.2022 günü saat 10.00

 

Başkanın Adı Soyadı: Kamuran DENİZ

 

Katılan Üyelerin Adları ve Soyadları: Nurgül ŞEN YURDAKUL, Sibel ÇELİK, Onur ADIGÜZEL, Beste ERGAN

 

 

Okulumuz uygulama birimi olan Uygulama Otelinde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere aşağıda alan ve dalı belirtilmiş sayıda Kadrosuz Usta Öğretici alımı yapılacaktır. Müracaat yapanlar arasında şartları tutanlar için de yazılı ve uygulama sınavları yapılarak, sonrasında sonuçlar topluca ilan edilecektir.

Başvurular 19 – 26 Eylül 2022 tarihleri arası saat 17.00’ ye kadar şahsen Uygulama Oteline yapılacaktır. 

 

A- Görevlendirme Yapılacak Alan/Bölüm

 

BAŞVURULACAK ALAN

SAYI

KADRO ÜNVANI

GÖREVİ

CİNSİYET

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI

   

KAT HİZMETLERİ

2

USTA ÖĞETİCİ

ÇAMAŞIRHANE 

ERKEK-KADIN

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ ALANI

   

MUTFAK

3

USTA ÖĞRETİCİ

AŞÇI

ERKEK-KADIN

MUTFAK

3

USTA ÖĞRETİCİ

FIRINCI

ERKEK

Not: Yukarıda kadro unvanı ve görevi belirtilen Usta Öğreticilerin TURİZM alanında mezun olmaları veya TURİZM alanında çalışmış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Ayrıca aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları zorunludur. 

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kesinlikle işleme alınmayacaktır. Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin "Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması" başlıklı bölümün 9 uncu maddesine göre, kurumumuz usta öğretici kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı beyanda bulunanların görevlendirmeleri yapılmayacak, yapılmış olan görevlendirmeler iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Başvuru sahipleri bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kurumumuzca yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerince bilgi edinilmesi gerekmektedir. Bu kişilere kurumumuzca herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

B- Genel Şartlar

  1. Türk vatandaşı olmak
  2. 18 yaşından küçük, 55 yaşından büyük olmamak
  3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyet kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.)
  4. Eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
  6. Vardiyalı olarak çalışmasına engeli bulunmamak.
 • Öğrenim durumu aşağıdaki şartlara uygun olmak.
 1. Servis, kat hizmetleri, ön büro (resepsiyon), mutfak, aşçılık eğitimi veren mesleki teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve usta öğretici belgesine sahip olmak. 
 2. Mesleki eğitim merkezinden servis, kat hizmetleri, ön büro (resepsiyon) , mutfak, aşçılık dallarında usta öğretici belgesi olan en az ilkokul mezunları (Alanında 11 yıl çalışmış olmak.) ve Mesleki eğitim merkezinden servis, kat hizmetleri, ön büro (resepsiyon) , mutfak, aşçılık dallarında usta öğretici belgesi olan Ortaöğretim (Lise) ve yüksek öğretim kurumları mezunları. (Alanında 4 yıl çalışmış olmak.)  (Sigorta primi ödemesi esas alınacaktır. E-Devlet’ten Sgk çıktısı). (Komisyon, başvurular içerisinde yeterli çalışma süresinin oluşmaması durumunda gerekli çalışma şartları aramayacaktır) 
 3. Ön lisans diploması veren Yüksek Okulların aşçılık, ikram hizmetleri, turizm rehberliği, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri bölümlerinden mezun olmak ve usta öğreticilik belgesine sahip olmak.
 4. Lisans diploması veren Üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği bölümlerinden mezun olmak ve usta öğreticilik belgesi veya pedagojik formasyon belgesine sahibi olmak.

C- Özel Şartlar

 1. En az bir yabancı dili orta düzeyde bilmek.
 2. Ön büro departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek. 
 3. Otel otomasyon programlarından elektra, suite8, assist programlarından en az birini iyi derecede kullanabilmek.
 4. Kat hizmetleri departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek. 
 5. Servis departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek.
 6. Mutfak bölümü departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek.
 7. Hijyen ve sanitasyon belgesi sahibi olmak.
 • Özel şartlara belirtilen yeterliliklere göre bir sıralama yapılacak fakat başvuru sayısı yetersiz kalırsa özel şartlardaki yeterliliklerden eksik olanlarda sınava çağrılacaktır.

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. Alanla (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı veya Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı) ilgili Öğrenim Belgesi, Usta Öğreticilik Belgelerinin Onaylı Fotokopisi.
 3. Alanla (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı veya Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı) ilgili sektör deneyimine sahip olduğu gösterir belge. Yükseköğretim veya Ortaöğretim (lise) kurumlarından mezun olanların en az 4 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. İlköğretim (İlkokul-ortaokul) kurumlarından mezun olanların en az 11 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 4. Savcılıktan alınacak sabıkasızlık kaydı. (Son 1 ay içinde alınmış)
 5. Fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet)
 6. Erkekler için askerlik durum belgesi.
 7. Görevini yerine getirmesine engel olacak herhangi bir sağlık probleminin olmadığını gösterir Sağlık Raporu. (Son 1 ay içinde alınmış)
 8. Başvuru Dilekçesi. (Okul web sayfasından veya Uygulama otelinden temin edilebilir)
 9. Özgeçmiş belgesi (CV).
 10. İkametgâh belgesi.
 • Başvuru evrakları eksik olanların başvuruları geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.

Usta Öğretici Görevlendirilmesi İlanı


1

Okul ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü WEB sayfalarında yayınlanacaktır.


19 Eylül 2022

2

Başvuruların Alınması Tarih:

Saat    :

19 Eylül 2022 – 26 Eylül 2022 

17.00’e kadar

3

Başvuru Evraklarının Değerlendirilmesi

27 Eylül 2022

4

Başvuru Evrakları Tam Olup Başvurusu

Kabul Edilenlerin İlanı

27 Eylül 2022

5

Yazılı Sınavı

28 Eylül 2022

6

Aday1arın Uygulama ve Mülakat Sınavı yapılması

29 Eylül 2022

7

Sınav Sonuçlarının İlanı

30 Eylül 2022

 

Usta öğreticilerin göreve başlamaları

Resmi işlemler bittikten sonra